Ansættelsesprocessen

Det er vores mål, at du som jobsøgende hos Dagrofa Logistik får en oplevelse af, at vi agerer professionelt gennem alle faserne.

Du vil opleve en åben, ærlig og direkte kommunikation fra Dagrofa Logistik. Samtidig vil du opleve, at du får mulighed for at give et retvisende billede af dig selv – både fagligt såvel som personligt. Dermed er det bedste grundlag skabt for både dig og for virksomheden.

Vi behandler din ansøgning individuelt og med respekt, og du vil opleve fuld fortrolighed i hele processen, hvad enten du søger en konkret stilling eller du søger uopfordret.

Vores rekrutteringsproces er opdelt i en række faser jf. nedenstående. Bemærk, at ikke alle faser vil være lige relevante til alle typer stillinger.

Din ansøgning

For at komme i betragtning til en stilling skal du indsende din ansøgning og dit CV via vores rekrutteringssystem – Visma Easycruit. Vi har indgået en databehandleraftale med Visma Easycruit, således at vi sikrer, at dine personoplysninger opbevares og behandles  i overensstemmelse med persondataloven. Vi kan ikke modtage din ansøgning pr. e-mail eller post, og det gælder både ansøgninger til opslåede stillinger, og det gælder uopfordrede ansøgninger. Kun via vores rekrutteringssystem kan vi sikre, at din ansøgning ses af den relevante rekrutterende leder i koncernen. Det giver os samtidig mulighed for at tage dig med i betragtning til andre ledige stillinger, der måtte komme i fremtiden, hvis du har sagt ”ja” til denne mulighed. I henhold til persondataforordningen må din ansøgning ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

I Visma Easycruit har vi mulighed for at opbevare dine personoplysninger i op til et halvt år, hvorefter de automatisk slettes i systemet.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger nedenfor.

Screening

Vi vil løbende screene de ansøgninger, vi modtager. I denne screening vurderer vi på baggrund af din ansøgning i hvor høj grad, der er et match mellem dine faglige og personlige kompetencer i forhold til det specifikke job.

Hvis der er mange kvalificerede kandidater til en specifik stilling, vælger vi ofte at gennemføre en telefonscreening. Her vil vi ringe dig op for bl.a. at få afdækket særlige elementer i din ansøgning, så vi efterfølgende har et stærkere grundlag for at vurdere din ansøgning.

Hvis vi vurderer, at der er et tilstrækkeligt match, vil du blive inviteret til en samtale.

Hvis du ikke bliver inviteret til en samtale, vil vi så hurtigt som muligt give dig et afslag. Dine data vil herefter automatisk være opbevaret i vores rekrutteringssystem i 6 måneder, hvorefter de automatisk vil blive slettet.

Første samtale

Under første samtale vil du primært møde den rekrutterende leder. Denne samtale vil have hovedvægt på dine faglige kompetencer, men vil naturligvis også omhandle dine personlige kompetencer og din motivation for at søge den pågældende stilling. Vi vil tilstræbe, at du får en hurtig tilbagemelding efter samtalen.

Anden samtale

For de fleste rekrutteringer vil vi invitere egnede kandidater til en anden samtale, som primært vil omhandle dine personlige kompetencer. Her vil både du og vi desuden have mulighed for at stille ekstra spørgsmål på baggrund af refleksioner fra første samtale. Også her vil vi tilstræbe, at du får en hurtig tilbagemelding efter samtalen.

Personprofil og test

Er det relevant i forhold til den enkelte stilling, vil vi bede dig udfylde en personprofil og evt. en færdighedstest fra Thomas International. Dette vil typisk ske forud for anden samtale, og under samtalen vil du få en tilbagemelding på resultatet. Vi vil anbefale, at du sørger for de bedst mulige betingelser for at opnå et retvisende og godt resultat i hhv. personprofilen og testen, da resultaterne vil indgå i den endelige vurdering af dit match til Dagrofa og den konkrete stilling.

Referencer

For at få bekræftet oplysninger fra samtalen eller for at få adgang til ny information vil vi indhente referencer fra enten nuværende eller tidligere arbejdsgivere. Vi vil altid indhente referencer efter forudgående aftale med dig.

Ansættelse

Efter anden samtale vil vi vurdere, om du evt. skal inviteres til endnu en samtale, hvis der f.eks. er yderligere spørgsmål eller forhold, som skal afklares helt. Hvis vi på baggrund af hele rekrutteringsprocessen vurderer et rigtigt match mellem din profil og stillingen, og hvis du samtidig synes, det kunne være spændende at arbejde for Dagrofa koncernen, vil vi tilbyde dig jobbet.

Feedback på rekrutteringsproces

For at evaluere vores målsætning om, at enhver rekruttering bliver gennemført på en professionel måde, vil vi efterfølgende bede dig om feedback på rekrutteringsprocessen. Hvis du har været inviteret til en samtale, vil vi sende en mail indeholdende et link til et kort spørgeskema. Vi håber naturligvis, at du vil bruge et par minutter på at byde ind med din feedback på vores rekrutteringsproces – kun på den måde kan vi blive bedre.

Behandling af dine personoplysninger i rekrutteringsprocessen

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dagrofa Logistik a/s er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dagrofa Logistik a/s
Knud Højgaards Vej 19
7100 Vejle

CVR-nr.:  78 89 59 18
Telefon: +45 7010 0203
Mail: hrsupport@dagrofa.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
For at kunne behandle din ansøgning og CV i en rekrutteringsproces.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Det samtykke du har givet i forbindelse med indsendelse af din ansøgning og CV jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger som navn, adresse, fødselsdato og kontaktoplysninger. Oplysninger om nuværende og tidligere ansættelser og uddannelsesforhold. Testresultater indhentet i forbindelse med rekrutteringsprocessen.
Oplysninger som ellers måtte fremgå af din ansøgning eller CV.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Databehandlere herunder især Easycruit som er Dagrofas leverandør af rekrutteringsplatform samt Thomas International som er leverandør af personprofiler.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Vi behandler alene oplysninger indsamlet hos dig eller indsendt til os af dig.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder. Efter 6 måneder kontakter vi dig for at høre om du stadig er interesseret i at vi opbevarer dine personoplysninger i vores database ellers slettes dine personoplysninger.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser.
Vi anvender alene personprofiler i det omfang det er relevant for den stilling du søger. Du kan læse mere herom ovenfor under personprofil og test.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vil du vide mere om Dagrofa Logistiks rekrutteringsproces, så kontakt vores HR Business Partner